motiv

Příprava území – infrastruktura

Image 0 -

Image 0 -

Image 0 -

Image 0 -

Spojením jednotlivých druhů výstavby, prováděných naší společností, a po doplnění o další, již zpravidla okrajové činnosti (které jako generální dodavatel zajistíme subdodavatelem), provedeme kompletní přípravu území (vytvoření infrastruktury) pro další výstavbu.

Proto nabízíme a realizuje řadu projektů přípravy území včetně výstavby komunikací „na klíč“.

Odborně, rychle, optimalizovaně a spolehlivě zajistíme:
 • posouzení lokality a úvodní návrh řešení
 • projektové práce, případně posouzení projektu a návrh optimalizací a úspor
 • skrývku a nakládání s ornicí
 • hrubé terénní úpravy a zemní práce
 • výstavbu základních trubních sítí (vodovodů, kanalizací a plynovodů) od přivaděčů přes hlavní řady až po poslední přípojku
 • výstavbu dalších trubních sítí (požární vodovody, další produktovody, chemické kanalizace apod.)
 • výstavbu objektů na trubních sítích (čerpací a regulační stanice, ČOV, vodojemy apod.
 • odvodnění území včetně objektů pro retenci a zasakování dešťových vod
 • veřejné osvětlení
 • elekrické rozvody a objekty NN i VN
 • telekomunikační sítě a objekty
 • chodníky, parkoviště a zpevněné plochy
 • komunikace a křižovatky
 • sadové úpravy
 • sanaci staré ekologické zátěže
 • ekologickou likvidaci.