Kanalizace a ČOV v Novém Jáchymově

Období 10/2014 - 11/2015
Lokalita Nový Jáchymov, okr. Beroun
Objednatel obec Jáchymov
 
Informace
  • výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 1300 EO
  • výstavba splaškové kanalizace - gravitační a tlakové v celkové délce 10 km
  • výstavba 252 ks domovních přípojek gravitační kanalizace
  • výstavba 15 ks podružných řadů tlakové kanalizace včetně realizace domovních čerpacích jímek
  • výstavba 3 ks čerpacích stanic odpadních vod včetně výtlačných řadů 
  • přeložka a prodloužení vodovodního řadu a přeložka STL plynovodu