Plynovod technologií Slipline (Relining) v Kostomlátkách

Období 9/2006 - 10/2007
Lokalita Nymburk-Kostomlátky-Doubrava-Kostomlaty n.Labem
Objednatel Svazek obcí Kostomlatsko, Hronětická 237, Kostomlaty n.Labem