Whistleblowing

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Společnost ZEPRIS s.r.o. určila jako příslušnou osobu pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

Markétu Miserovou
tel. 241 772 836
e-mail: whistleblowing@zepris.cz

Korespondenční adresa příslušných osob: ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4.

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení dle Zákona je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti ZEPRIS s.r.o., tedy:

Písemně

  • e-mailem na: whistleblowing@zepris.cz
  • dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27,  143 20 Praha 4 - obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“

Ústně – telefonicky

na kontaktní telefonní číslo příslušné osobě:

  • 241 772 836

Osobně

Po dohodě s příslušnou osobou.

A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

Povinný subjekt, společnost ZEPRIS s.r.o., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; ZEPRIS s.r.o. tedy v režimu Zákona přijímá oznámení zejména od:

  • osob, které vykonávají pro ZEPRIS s.r.o. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
  • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby ZEPRIS s.r.o. (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)
  • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro ZEPRIS s.r.o. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
  • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro ZEPRIS s.r.o. (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)